Voorwoord 2017

Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 4.

De laatste maanden horen we van nogal wat leden dat de vogels vrij snel de neiging hebben om dik te gaan zitten. De vraag die gesteld wordt is dan, “hoe komt dat”. Vaak wordt er dan ook nog bij gezegd dat de vogels niet ziek lijken te zijn. Dit kan meerdere redenen hebben. Ze kunnen ziek zijn ondanks dat ze niet ziek lijken. Maar de meest waarschijnlijke reden is dat de relatieve luchtvochtigheidsgraad te hoog is. Zeker de laatste tijd is dat mogelijk gezien hoe vochtig de weersomstandigheden zijn. Buiten de broedtijd is het voor de vogels het beste als de relatieve luchtvochtigheidsgraad zo om en nabij de 50 % ligt. In de broedtijd moet dat zo’n 70 % zijn. Dat heeft te maken met dat de eierschaal niet te droog moet zijn anders komen de jongen niet uit het. De relatieve luchtvochtigheidsgraad omlaag brengen heeft met een aantal dingen te maken. Als het te vochtig is in de ruimte waar de vogels verblijven, heeft dat negatieve gevolgen voor de gezondheid van de vogels. Door de vocht gaat de ontlasting, die er altijd in de hokken aanwezig is hoe vaak je ook schoon maakt, en de voedselresten snel schimmelen. De ontstane schimmels veroorzaken darmstoornissen en de vogels krijgen diarree. Door deze diarree kunnen de vogels hun voedsel niet goed meer verteren. Hun conditie gaat snel achteruit. Door de slechte conditie hebben de vogels geen weerstand meer tegen infecties. Ze zullen dan snel overlijden. De relatieve luchtvochtigheidsgraad moet dus omlaag. Ten eerste moet de temperatuur omhoog gebracht worden, tussen de 18 en 20 graden. Alleen de temperatuur verhogen is niet voldoende. Er moet ook goed geventileerd worden anders ontstaat condens in je hok en blijft het nog te vochtig. Zorg er wel voor dat het niet gaat tochten in de vogel ruimte. Dit is te voorkomen door niet alles tegen elkaar open te zetten. Om goede ventilatie te krijgen en geen tocht te veroorzaken heb je twee openingen in je hok nodig die niet in elkaars verlengde zitten. Een opening boven en een in een hoek van 90 graden onder. Ze staan dus niet recht tegenover elkaar. De bovenste opening zou een ventilator kunnen zijn die verse lucht daar binnen brengt. De onderste opening kan een ventilatie rooster zijn. Op deze wijze moet de relatieve luchtvochtigheidsgraad naar beneden gaan.

Het bestuur en zijn medewerkers wensen jullie prettige feestdagen en een voorspoedig 2018.

Wim Schrijver.


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 3.

Als jullie dit lezen is de zomer al weer voorbij. We zijn ons al weer aan het voorbereiden op het verenigingsjaar dat er staat aan te komen. Ondanks dat de zomerperiode een tijd is waarin over het algemeen weinig gebeurd, is het dit jaar redelijk vruchtbaar geweest. Dit in eerste instantie door een oplettend en meedenkend lid. We kregen van een lid een artikel toegestuurd dat hij de moeite waard vond om gelezen te worden. Na wat speurwerk heeft Aswin Lemmens de schrijver van dat artikel kunnen achterhalen. Het desbetreffende artikel staat verderop in deze uitgave. Waar gaat het nu om.
Zoals jullie weten zijn we al een tijd bezig om aan de leden te vragen of zij willen bijhouden hoeveel mannen of poppen zij kweken. Dit omdat we regelmatig te horen krijgen: ik heb alleen maar mannen of poppen gekweekt. Wij wilden er achter zien te komen waardoor dit zou kunnen komen. Door eerder genoemde artikel denken wij de oorzaak van dit euvel te hebben gevonden. Het ligt aan het niet samen broedrijp zijn van de beide bioritmen van de vogels. Iedere vogel heeft een mannelijk en vrouwelijk bioritme. Deze beide bioritmen moeten synchroon lopen. Ze moeten dus op het zelfde moment broedrijp zijn. Het artikel zal hierin duidelijkheid geven. Ik wil jullie extra aandacht vragen hiervoor om een aantal redenen. Ten eerste wil ik jullie verzoeken om het gegeven van het artikel uit te gaan proberen. Dan kunnen we op wat langere termijn definitief zeggen dat het raadsel bij deze opgelost is als we de bioritmen synchroon laten lopen van de vogels. Graag horen wij van jullie, wat jullie bevindingen zijn. Wij zullen jullie hier regelmatig aan herinneren. Een ander reden is dat, het hanteren van de bioritmen synchronie, van de kwekers een heel nauwkeurige kweekadministratie bij te houden vraagt. Het geboorte jaar van de vogels is dan niet meer nauwkeurig genoeg. We zullen de exacte geboortedatum van de vogels moeten weten. Verder zullen wij de oproep op de website met de vraag of jullie meer mannen dan poppen, of omgekeerd, verwijderen. Die oproep is bij deze overbodig.

Om mijn voorwoord af te sluiten, verzoek ik jullie om op 14 oktober a.s. bij onze ledenbijeenkomst, vogels mee te brengen voor de verkoop | koop | ruil. Onze ledenbijeenkomst ziet er dan veel aantrekkelijker uit.

Wim Schrijver.


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 2.

Ik wil drie onderwerpen dit keer onder jullie aandacht brengen.

Het kweekseizoen is op dit moment voor de meeste kwekers voorbij. Nu wordt het tijd om de resultaten van de kweek op een rijtje te zetten. Nu zou ook te zien moeten zijn of je nesten met jongen hebt gehad die alleen maar uit mannen of poppen bestaat. Om op dit fenomeen, nesten met alleen maar poppen of mannen, zicht te krijgen is het goed om de lijst in te vullen op onze website. Deze invullijst is te vinden op de website door op de 4de banner, bovenaan de geopende website, te klikken waar kweekinventarisatie staat. Als je even wacht komt er steeds een andere banner voor. Op deze wijze proberen we inzicht te krijgen of er nu veel nesten gekweekt zijn met alleen maar poppen of mannen. In 2de instantie gaan we proberen er achter te komen waardoor dit gebeurt. Als er mensen zijn die het niet lukt om de lijsten in te vullen op de website, kunt je altijd Aswin Lemmens even bellen voor hulp; 0582574648.

Ons clubblad “Sijzenbulletin”, maar ook onze website hebben een belangrijke functie in de werkgroep, het uitwisselen van ervaringen met het houden en kweken van Amerikaanse sijzen. Om die belangrijke functie van beide te kunnen vervullen is het nodig dat we de ervaringen van onze leden op papier krijgen om ze te verwerken in het clubblad en op de website. Daarom hier dan ook weer de vraag om kweekverslagen te maken en die te bezorgen bij de redactie van het clubblad en de website. Zet gegevens van de kweek op papier en als het nodig is maken wij er wel een mooi verhaal van.

Zoals bekend is hebben de leden van de WAS de mogelijkheid om Amerikaanse sijzen mee te nemen naar de ledenbijeenkomsten in Soest om deze vogels te verkopen en te ruilen. Ik wil jullie nog een keer duidelijk maken waarom wij hier zo op hameren. Ten eerste willen wij de vogels zoveel als mogelijk in onze gelederen houden. Hoe moeten we anders de toekomst veilig stellen om aan vogels te komen als het nodig is om wat voor reden dan ook. Ten tweede is het de beste en de veiligste manier om voor beginnende kwekers aan vogels te komen. Vogels uit het wild halen is voorbij en zal in de toekomst eerder slechter dan beter worden. Wij als bestuur willen alle mogelijkheden aangrijpen om de ledenbijeenkomsten zo aantrekkelijk mogelijk te maken en daar hoort natuurlijk ook een goed aanbod van vogels bij.

Voorzitter

Wim Schrijver


Van de voorzitter.

Sijzenbulletin nummer 1.

Dit keer wil ik het hebben over de leeftijd van vogels.
Een onderwerp dat niet een twee drie ui te leggen is. Er zijn heel veel vogelsoorten, elk met een eigen levensduur. Een heel algemene stelregel is, dat kleine vogels korter leven dan grotere vogels. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen vogels in de natuur en vogels in een beschermd milieu. Laten we ons beperken voor dit moment tot de vogels in een beschermd milieu en zaadeters. Eerst even kijken welke zaken bepalend zijn voor de leeftijd van een vogel, uitgaande van een jonge vogel die op dit moment zelfstandig is. De zaken die bepalend zijn voor de leeftijd die een vogel bereikt zijn; gezondheid, voeding, leefomstandigheden, geslacht, voortplanting, stress. Zijn deze zaken optimaal dan kun je gemiddeld er van uit gaan dat bijvoorbeeld onze Amerikaanse sijzen een leeftijd bereiken van 3 tot vijf jaar. Uitzonderingen zijn er altijd. Hoe bepalend is nu in deze de gezondheid. Dat zal niet nader hoeven worden toegelicht, als een vogel niet gezond is zal hij niet lang leven. De voeding en de voedingshygiene zal optimaal moeten zijn om de gezondheid van de vogel te kunnen waarborgen. Om gezond te kunnen blijven zullen de leefomstandigheden ook goed moeten zijn. De vogel zal de ruimte moeten hebben om goed te kunnen vliegen, beweging. Hij zal zich veilig moeten kunnen voelen in zijn verblijf, niet te veel vogels in een ruimte, zorgen dat de vogel niet schrikt. Temperatuur, licht, luchtvochtigheid zal aan zijn behoefte moeten voldoen. Hij zal zijn verenkleed goed moeten kunnen onderhouden, baadwater. Reinheid in het verblijf, stokken, attributen voor voeding, bodem verblijf. Het ruiproces zal hij goed moeten kunnen doorlopen, rust en goede voeding. Een pop heeft nog een extra belasting m.b.t. haar gezondheid, dat is het eierenleggen en groot brengen van de jongen, niet meer dan 3 broedsels per jaar. Anders is het roofbouw op de gezondheid van de pop. Jonge vogels, zowel man als pop, zullen 12 maanden oud moeten zijn voordat ze optimaal aan het broedproces kunnen beginnen, te jong veroorzaakt legnood bij de pop, waaraan de pop kan overlijden, en de man kan nog niet bevruchten, Stress, die op velerlei manieren kan ontstaan, is voor een vogel roofbouw op zijn gezondheid. Zijn organen functioneren niet meer naar behoren. Stress ontstaat bij het in de hand nemen van de vogel, verandering van voeding, transport, tentoonstelling, te veel vogels in de hokken, vogels die elkaar niet liggen en zo zullen er nog wel meer situaties genoemd kunnen worden.
In de natuur spelen andere zaken een rol bij de levensduur van een vogel. Het gaat te ver om in dit bestek hier op in te gaan. Een belangrijke rol in de natuur, waar onze vogels in het beschermde milieu geen last van hebben, is, zeker voor de kleinere vogels, speelt het predator zijn op de levensduur van de vogel. Ze zijn voeding voor andere dieren in de natuur.
Onze vogels leven relatief kort, ondanks dit gegeven, geniet er van.

Wim Schrijver.