Doelstelling

De Werkgroep Amerikaanse Sijzen bestaat in 2012 tien jaar. De werkgroep behartigt de belangen van kwekers van Amerikaanse sijzen. Onder de Amerikaanse sijzen vallen 18 soorten en nog eens 25 ondersoorten. De soorten zijn: Kapoetsensijs, Magellaansijs, Baardsijs, Geelbuiksijs, Zwartborstsijs, Treursijs, Zwartesijs, Andessijs, Dennensijs, Diksnavelsijs,Guatemalasijs, Haïtisijs, Kordillensijs, Lawrencesijs, Mexicosijs, Olijfsijs, Saffraansijs, Yarrelsijs, Zwartborstsijs en de Zwartesijs.

Onze doelstelling, de belangen te behartigen van kwekers van Amerikaanse sijzen, proberen wij te realiseren door een aantal activiteiten te organiseren:

  • Tweemaal jaarlijks een landelijke contactdag te houden in Soest, naast de gebruikelijke clubtechnische zaken is er ook een lezing die aansluit bij onze hobby. Op deze dag is het voor de leden mogelijk om vogels te ruilen en verkopen. Er is altijd ruimte om je contacten te onderhouden en ervaringen uit te wisselen.

  • Het uitgeven van een tijdschrift het Sijzenbulletin vier maal per jaar, in het sijzenbulletin worden ervaringsverslagen geplaatst waar de kwekers hun voordeel mee kunnen doen, als mede voedingsinformatie en ornithologische gegevens met betrekking tot de Amerikaanse sijzen. Vraag en aanbod is een van de vaste rubrieken, leden kunnen hier gratis hun advertentie in plaatsen.

  • Het houden van een jaarlijkse tafelkeuring, waar de gekweekte vogels worden beoordeeld aan de hand van de standaardeisen door keurmeesters van de N.B.v.V. Na de keuring worden de vogels besproken door de keurmeesters en de inzenders. De nadruk ligt dan in hoofdzaak op het verbeteren van de vogels door het selecteren van de goede kweekkoppels.

  • Het uitgeven van informatie m.b.t. Amerikaanse sijzen. Onze eerste uitgave, naast het Sijzenbulletin, waren de standaardeisen voor de Amerikaanse sijzen. In gevormde groepen van leden, die een of twee sijzensoorten onder hun hoede namen, is gediscuteerd hoe de soorten er moesten uitzien. Dit is een proces van maanden geweest. In samenwerking met de keurmeestersvereniging tropen en parkieten van de N.B.v.V. is de definitieve versie ontstaan. Deze uitgave dient als hulpmiddel voor de kwekers en keurmeesters bij het kweken en beoordelen van de sijzensoorten.

  • Een DVD over de soorten Amerikaanse sijzen hebben we samengesteld om onze hobby te kunnen promoten. Er zijn nog steeds kwekers van Amerikaanse sijzen die wij willen betrekken bij onze werkgroep die nog geen lid zijn. Met deze DVD hebben wij weer een middel in handen om deze kweker te overtuigen dat het belangrijk is om lid te worden van onze werkgroep. Hoe meer ervaringen hoe beter.

  • Ook hebben wij een kweekboek uitgegeven om tot een goede registratie van kweekervaringen te komen. Zolang er nog te veel onzuivere soorten en ondersoorten in omloop zijn, is een goede registratie van belang om de soorten zuiver te houden en om te zorgen dat er geen inteelt vogels gekweekt worden. Alle uitgaven zijn te koop bij onze secretaris.